Har vores større børn det godt med sig selv?

Lidt flere drenge end piger svarer ja til udsagnet: "Jeg er god nok, som jeg er." Det er en af de ting, du kan læse i den kommunale sundhedsmåling af Aarhus Kommunes skoleelever på mellemtrinnet og i udskolingen. Den nyeste er fra 2022.

Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørges der til børnenes mentale sundhed, herunder livstilfredshed og samvær med andre.

Den nationale elevtrivselsmåling viser,
hvordan eleverne på 0. - 9. klassetrin generelt trives  

Målingen gennemføres hvert år. Den nyeste nationale trivselsmåling er fra skoleåret 2021-2022: Dyk selv ned i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. (Skriv Skæring Skole i søgefeltet, så får du resultaterne fra vores skole)

Siden skoleåret 2018-2019 er den nationale elevtrivselsmåling gennemført med Børne- og Undervisningsministeriets ”Trivselsværktøj.” Tidligere havde kommunerne mulighed for at vælge egne værktøjer.

Hvordan klarer eleverne sig fagligt? 

Eleverne på Skæring Skole klarer sig godt ved folkeskolens afgangsprøver. (Linket fører til Børne- og Undervisningsministeriets nøgletal vedrørende Skæring Skole.)

Der er altid noget,
man kan blive bedre til:  

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at udvikle en ny model for lokal kvalitetsudvikling og tilsyn på børn- og ungeområdet i Aarhus. I overgangsperioden blev der ikke lavet lokale kvalitetsrapporter. Her kan du læse om Aarhus Kommunes nye model for kvalitetsrapporter omkring børn og unge, du kan læse rapporterne "Kvalitetsopfølgning for 6-18-årsområdet" fra 2020 og "Kvalitetsrapport 0-6-årsområdet" fra 2021. Du kan også finde kontakt-information til den relevante afdeling i kommunen, hvis du vil vide mere.

Herunder kan du se den seneste lokale kvalitetsrapport for Skæring Skole:

Er forældrene tilfredse? 

Det korte svar er ja. En ny landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt skoler og SFO kom i slutningen af oktober 2020, og den viser, at Skæring Skoles forældre er rigtig godt tilfredse med skolen og på flere punkter lidt mere tilfredse end landsgennemsnitligt. 

Undersøgelsen er foretaget blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO. Den er gennemført af Danmarks Statistik for daværende Social- og Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Boligministeriet) og er den første af sin art.

Der bliver foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på institutions-niveau på områderne:

  • Folkeskole og SFO
  • Dagtilbud
  • Genoptræning
  • Misbrugsbehandling

Undersøgelserne gennemføres i perioden 2019-2022 som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. De skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service.  

Undersøgelsen af dagtilbud er den næste i rækken og gennemføres ifølge planen i vinteren 2021-2022. 

Den kommunale forældretilfredsheds-undersøgelse fra 2017
blev den sidste i rækken  

Aarhus Byråd besluttede den 14. august 2019 at afskaffe den kommunale - hvert-andet-årlige - forældretilfredsheds-undersøgelse og erstatte den med ovennævnte nye landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser fra Indenrigs- og Boligministeriet.

I den sidste kommunale undersøgelse (i bunden af dette afsnit) kan man se, at 82% af de forældre fra Skæring Skole (i alt 618 besvarelser), der besvarede spørgsmålene, var meget tilfredse eller tilfredse med skolen samlet set. 80% ville i høj grad eller i nogen grad anbefale skolen til andre forældre. 
 
Forældrenes tilfredshed var størst, når spørgsmålene handlede om:  

  • De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 
  • Samarbejdet mellem daginstitution og skole i forbindelse med overgangen  
  • Barnets faglige udbytte af undervisningen samlet set 
  • At styrke barnets sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 
  • At skabe en skoledag med motion og bevægelse. 

80% af forældre med børn i SFO var meget tilfredse eller tilfredse med SFO’en samlet set, og 80% ville anbefale andre forældre at vælge Skæring Skoles SFO. 

Andelen af børn i SFO er høj på Skæring Skole. På 0. årgang er den typisk 100%. På 1.-3. årgang mellem 96,6% og 97,5%.

Er skolens ledelse tilfreds med sine medarbejdere?

Absolut! ”Vi har verdens bedste. Og det gælder lærere, pædagoger, sekretærer, pedeller, kantinepersonale, rengøringsfolk, alle…, mener skoleleder Anne Schwartz.   

Er vi så glade eller hva’? 

JA, på Skæring Skole er vi glade - ikke mindst for vores elever. Vi har de rareste, sjoveste, sødeste elever, man kan forestille sig. De skal nok blive til nogen 😊