Har vores store børn det godt?

81% af dem svarer i hvert fald, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres liv. Det fremgår af den kommunale sundhedsmåling af Aarhus Kommunes skoleelever (2019). Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørges der til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Den nationale elevtrivselsmåling
viser, at vores elever trives godt  

I foråret 2019 blev den nationale elevtrivselsmåling gennemført med Børne- og Undervisningsministeriets ”Trivselsværktøj,” som fra og med skoleåret 2018-2019 er det eneste værktøj, der anvendes til den måling. Tidligere havde kommunerne mulighed for at vælge egne værktøjer.

Elevtrivselsmålingen foregår ved, at eleverne (4.-9. klasse) besvarer et spørgeskema. For hver elev beregnes efterfølgende et gennemsnit af svarene. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel.

Den nyeste nationale trivselsmåling er fra 2020.

Hvordan klarer eleverne sig fagligt? 

Eleverne på Skæring Skole klarer sig godt ved folkeskolens afgangsprøver. I de bundne prøvefag ligger karaktergennemsnittet typisk over eller omkring kommunens gennemsnit. (Linket fører til Børne- Undervisningsministeriets nøgletal vedrørende Skæring Skole.)

Der er altid noget, man kan blive bedre til:  

I forbindelse med magistratsafdelingen "Børn og Unge"s seneste kvalitetsrapportering for folkeskolerne i Aarhus Kommune formulerede vi nogle særlige fokusområder, som er indarbejdet i Skæring Skoles lokale udviklingsplan: 

  • Systematisk kvalitetsopfølgning med fokus på at øge elevernes læringsprogression  
  • Forbedret ungdomskultur i forhold til alkohol og rygning i et samarbejde mellem skolen og Fritids- og Ungdomskolen (FU).

Er forældrene tilfredse? 

Forældrene er skolens vigtigste medspillere, og heldigvis var 82% af de forældre (i alt 618 besvarelser), der svarede på den seneste forældretilfredshedsundersøgelse, meget tilfredse eller tilfredse med skolen samlet set. 80% vil i høj grad eller i nogen grad anbefale skolen til andre forældre. 
 
Forældrenes tilfredshed er størst, når spørgsmålene handler om:  

  • De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 
  • Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen  
  • Barnets faglige udbytte af undervisningen samlet set 
  • At styrke barnets sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 
  • At skabe en skoledag med motion og bevægelse. 

80% af forældre med børn i SFO var meget tilfredse eller tilfredse med SFO’en samlet set, og 80% ville anbefale andre forældre at vælge Skæring Skoles SFO. 
Andelen af børn i SFO er høj. På 0. årgang er den 100%. På 1.-3. årgang mellem 96,6% og 97,5%.

Er skolens ledelse tilfreds med sine medarbejdere?

Absolut! ”Vi har verdens bedste. Og det gælder lærere, pædagoger, sekretærer, pedeller, kantinepersonale, rengøringsfolk, alle…, mener skoleleder Anne Schwartz.   

Er vi så glade eller hva’? 

JA, på Skæring Skole er vi glade - ikke mindst for vores elever. Vi har de rareste, sjoveste, sødeste skoleelever, man kan forestille sig. De skal nok blive til nogen 😊