Har vores store børn det godt med sig selv?

81% af dem - lidt flere drenge end piger - svarer ja til udsagnet: "Jeg er god nok, som jeg er." Det er en af de ting, du kan læse i den kommunale sundhedsmåling af Aarhus Kommunes skoleelever på mellemtrinnet og i udskolingen fra 2020. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørges der til børnenes mentale sundhed, herunder livstilfredshed og samvær med andre.

Den nationale elevtrivselsmåling
viser, at vores elever generelt trives godt  

Når det gælder social trivsel, ser det dog ud til, at drengene har det lidt bedre end pigerne. Dyk selv ned i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. I rapporten vedrørende eleverne i 4.-9. klasse kan du se resultater helt ned på klasse-niveau.

Siden skoleåret 2018-2019 er den nationale elevtrivselsmåling gennemført med Børne- og Undervisningsministeriets ”Trivselsværktøj.” Tidligere havde kommunerne mulighed for at vælge egne værktøjer.

Den nyeste nationale trivselsmåling er fra 2020.

Hvordan klarer eleverne sig fagligt? 

Eleverne på Skæring Skole klarer sig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet er fuldt på niveau med de øvrige skoler i kommunen. (Linket fører til Børne- og Undervisningsministeriets nøgletal vedrørende Skæring Skole.)

Der er altid noget, man kan blive bedre til:  

I forbindelse med magistratsafdelingen "Børn og Unge"s seneste kvalitetsrapportering for folkeskolerne i Aarhus Kommune (den er fra 2017) formulerede vi nogle særlige fokusområder, som er indarbejdet i Skæring Skoles lokale udviklingsplan: 

 • Systematisk kvalitetsopfølgning med fokus på at øge elevernes læringsprogression  
 • Forbedret ungdomskultur i forhold til alkohol og rygning i et samarbejde mellem skolen og Fritids- og Ungdomskolen (FU).

Byrådet har besluttet, at der skal udvikles en ny model for lokal kvalitetsudvikling og tilsyn i Aarhus. Den opgave var i gang i efteråret og vinteren 2020, og i overgangsperioden blev der ikke lavet lokale kvalitetsrapporter. Forslaget til en nye ramme for arbejdet med kvalitet og tilsyn i skoler, dag- og fritidstilbud blev sendt i høring i oktober 2020 og forventes at blive behandlet endeligt i byrådet i begyndelsen af 2021.

Er forældrene tilfredse? 

Det korte svar er ja. Den nyeste landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt skoler og SFO kom i slutningen af oktober 2020, og den viser, at Skæring Skoles forældre er rigtig godt tilfredse med skolen og på flere punkter lidt mere tilfredse end landsgennemsnitligt. 

Undersøgelsen er foretaget blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO. Den er gennemført af Danmarks Statistik for Social- og Indenrigsministeriet og er den første af sin art.

Der bliver foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på områderne:

 • Folkeskole og SFO
 • Dagtilbud
 • Genoptræning
 • Misbrugsbehandling

Undersøgelserne gennemføres i perioden 2019-2022 som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. De skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service.  

Undersøgelsen af dagtilbud bliver formentlig den næste i rækken og skal gennemføres i foråret 2021. 

Den kommunale forældretilfredsheds-undersøgelse fra 2017
blev den sidste i rækken  

Aarhus Byråd besluttede den 14. august 2019 at afskaffe den kommunale forældretilfredsheds-undersøgelse og erstatte den med Social- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser.

I den sidste kommunale undersøgelse (i bunden af denne side) kan man se, at 82% af de forældre fra Skæring Skole (i alt 618 besvarelser), der besvarede spørgsmålene, var meget tilfredse eller tilfredse med skolen samlet set. 80% ville i høj grad eller i nogen grad anbefale skolen til andre forældre. 
 
Forældrenes tilfredshed var størst, når spørgsmålene handlede om:  

 • De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 
 • Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen  
 • Barnets faglige udbytte af undervisningen samlet set 
 • At styrke barnets sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 
 • At skabe en skoledag med motion og bevægelse. 

80% af forældre med børn i SFO var meget tilfredse eller tilfredse med SFO’en samlet set, og 80% ville anbefale andre forældre at vælge Skæring Skoles SFO. 

Andelen af børn i SFO er høj på Skæring Skole. På 0. årgang er den 100%. På 1.-3. årgang mellem 96,6% og 97,5%.

Er skolens ledelse tilfreds med sine medarbejdere?

Absolut! ”Vi har verdens bedste. Og det gælder lærere, pædagoger, sekretærer, pedeller, kantinepersonale, rengøringsfolk, alle…, mener skoleleder Anne Schwartz.   

Er vi så glade eller hva’? 

JA, på Skæring Skole er vi glade - ikke mindst for vores elever. Vi har de rareste, sjoveste, sødeste skoleelever, man kan forestille sig. De skal nok blive til nogen 😊